ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.ข.2 ร่วมกับ กปภ.สาขาคลองหลวง จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จ.ปทุมธานี
กปภ.ข.2 ร่วมกับ กปภ.สาขาคลองหลวง จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จ.ปทุมธานี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

      การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จ.ปทุมธานี ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกในการรักษ์น้ำให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ให้รู้จักคุณค่าของน้ำมากยิ่งขึ้น ด้วยวิธีสอดแทรกไปในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.ข.2 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรพร้อมทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ชนะการประกวดคำขวัญ และภาพวาด ในหัวข้อ "รักษ์น้ำ รักษ์โลก" จำนวนทั้งสิ้น 20 รางวัล จากนั้นน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำประปา รวมถึงวิธีการตรวจสอบท่อแตกท่อรั่วเบื้องต้น พร้อมกิจกรรมสันทนาการจากทีมงาน กปภ.ข.๒ และ กปภ.สาขาคลองหลวง และวิธีการตรวจสอบคุณภาพน้ำจากผู้แทนของบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด ทั้งนี้หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมน้องๆทุกคนได้รับความรู้ ความสนุกสนาน และของที่ระลึกติดมือกลับบ้านไปทุกคน

สำหรับผลงานของนักเรียนโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จ.ปทุมธานี มีดังนี้

            กลุ่มที่ 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

          1. รางวัลชนะเลิศ ด.ช.ธีรวัฒน์ บุญล้น "รักษ์น้ำ นำชีวิต ลดมลพิษ เพื่อสิ่งแวดล้อม"

          2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ด.ญ.ชาลินี แคดี "สายน้ำสายชีวิต ปลูกความคิดรักษ์สิ่งแวดล้อม"

          3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ด.ญ.ศิริลักษณ์ วงษ์แก้วฟ้า "น้ำนั้นคือชีวิต คิดสักนิดก่อนจะใช้"

            กลุ่มที่ 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

          1. รางวัลชนะเลิศ น.ส.สุภาภรณ์ พรพงษ์ "ช่วยโลก ช่วยชีวิต ช่วยประหยัดน้ำคนละนิด เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน"

          2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 น.ส.กวินนาฎ จริตวงษ์ "น้ำทุกหยดคือชีวิต ใช้อย่างประหยัดและรู้คิด ช่วยยืดชีวิตให้ยั่งยืน"

          3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 น.ส.อรพิน ออมอด "น้ำสำคัญกับทุกชีวิต ช่วยประหยัดคนละนิด ทุกชีวิตจะสดใส"

        งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน


 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937