ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ กองแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล เข้าศึกษาดูงาน ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ สำนักงานกปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) และสถานีผลิตน้ำอยุธยา 2
นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ กองแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล เข้าศึกษาดูงาน ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ สำนักงานกปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) และสถานีผลิตน้ำอยุธยา 2
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

     นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา และพนักงาน ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ กองแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล เข้าศึกษาดูงาน นำโดย นางสาววรมาลย์ บุณยโยธิน หัวหน้างานโครงสร้างองค์กรและแผนอัตรากำลัง และ นายธนพัฑฒ์ บรรยงคนันท์ หัวหน้างานสรรหา ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) และสถานีผลิตน้ำอยุธยา 2

      ด้วย กองแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล โดยงานโครงสร้างองค์กรและแผนอัตรากำลัง ได้นำเสนอการกำหนดกรอบและการจัดสรรอัตรากำลังให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ประจำปี 2558 ต่อผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งผู้ว่าการฯ มีดำริเห็นควรให้ผู้จัดทำเรื่อง ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ในการประปาส่วนภูมิภาคสาขาต่าง ๆ เพื่อจะให้ได้ข้อมูลที่สามารถนำมาดำเนินการในปีถัดไป และอีกทั้งยังเป็นการประเมินผลในการจัดสรรอัตรากำลัง ให้กับหน่วยงานว่าสมควรมากน้อยเพียงใด

     เพื่อให้ได้ข้อมูลต่างๆ จากพนักงานจริง มาประกอบการคิดวิเคราะห์อัตรากำลังให้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาได้อย่างถูกต้อง และตรงตามความต้องการของหน่วยงานมากยิ่งขึ้น กองแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล จึงขอความอนุเคราะห์ ให้ หัวหน้างานโครงสร้างองค์กรและแผนอัตรากำลัง พร้อมทั้งคณะ เข้าศึกษาดุงาน ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) เนื่องจากเป็นการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชั้นพิเศษ มีผู้ใช้น้ำเป็นจำนวนมาก มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) และสถานีผลิตน้ำอยุธยา 2 โดยนายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ประวัติความเป็นมาของ กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) ผลการดำเนินการที่ผ่านมา พร้อมนำคณะของ กองแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล สัมภาษณ์พนักงาน และนำชมสถานีผลิตน้ำอยุธยา 2 ทำให้คณะ ได้รับข้อมูลเพื่อประกอบการคิดวิเคราะห์อัตรากำลังได้อย่างถูกต้อง และตรงตามความต้องการของหน่วยงานมากยิ่งขึ้น

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937