ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) ออกพบปะลูกค้า ตามโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (โครงการเติมใจให้กัน ) ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2558
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) ออกพบปะลูกค้า ตามโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (โครงการเติมใจให้กัน ) ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

            กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) นำโดย นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา นางลฎาภา โกวพัฒนกิจ หนง.อำนวยการ นายนคร ขอแนบกลาง หนง.บริการฯ นายพรหมนาถ นิจประกิจ หนง.ลูกค้าสัมพันธ์ และทีมงานพนักงานในสังกัด ออกพบปะลูกค้าตามโครงการ มุ่งมั่นเพื่อปวงชนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (โครงการเติมใจให้กัน ) ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยการนำรถบริการเคลื่อนที่ PWA Moving Service ออกพบประชาชนเพื่อประชาสัมพันธ์ และรับคำร้องขอติดตั้งมาตรวัดน้ำ ในวันที่ 15 มิถุนายน2558 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. ณ หมู่บ้านวังทรัพย์สิน หมู่ 1 ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

           กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) ได้ประสานงานกับ นายสมหมาย ประสพเหมาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ และนายคนึง จันบาง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ จ้ดกิจกรรม โครงการ มุ่งมั่นเพื่อปวงชนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (โครงการเติมใจให้กัน ) ณ หมู่บ้านวังทรัพย์สิน หมู่ 1 ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา โดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ สบับสนุนงบประมาณ 4,000,000 บาท(เศษ) และได้นำรถบริการเคลื่อนที่ PWA Moving Service ออกพบประชาชนเพื่อประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำการใช้น้ำอย่างประหยัด ถูกวิธี และวิธีการตรวจสอบ กรณีท่อประปารั่วภายในบ้านเบื้องต้น อัตราค่าน้ำ และรับคำร้องขอติดตั้งมาตรวัดน้ำ ให้คำแนะนำช่องทางการชำระเงินค่าน้ำประปา และให้ชำระเงินค่าน้ำประปาภายในกำหนดเวลาในใบแจ้งหนี้ โดยกำหนดให้ผู้ใช้น้ำชำระค่าน้ำ ภายใน 1 งวด การจ่ายน้ำเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกงดจ่ายน้ำ ถ้าหากไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน ให้โทรศัพท์สอบถามได้ที่ประปาสาขา เป็นการสร้างความประทับใจ และภาพลัษณ์ที่ดี กับผู้ใช้น้ำ

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937