ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) ออกพบปะลูกค้า ตามโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (โครงการเติมใจให้กัน ) ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2558
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) ออกพบปะลูกค้า ตามโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (โครงการเติมใจให้กัน ) ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

             กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) โดย นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางดวงทิพย์ พิทักษานนท์กุล ผช.ผจก.กปภ.(พ)สาขาพระนครศรีอยุธยา นางลฎาภา โกวพัฒนกิจ หนง.อำนวยการ นางบุญเรือง ศุภไพบูลย์ หนง.จัดเก็บรายได้ 2 นายพรหมนาถ นิจประกิจ หนง.ลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงานในสังกัด ออกพบปะลูกค้าตามโครงการ มุ่งมั่นเพื่อปวงชนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (โครงการเติมใจให้กัน ) ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยการนำรถบริการเคลื่อนที่ PWA Moving Service ออกพบประชาชนเพื่อประชาสัมพันธ์ และรับชำระค่าน้ำ ให้บริการเรื่องระบบประปา ในวันที่ 10 มิถุนายน2558 ระหว่างเวลา 14.00 – 19.30 น. ณ หมู่บ้านพฤกษา 66 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

            หมู่บ้านพฤกษา 66 หมู่ 11 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นพื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) โดยรับน้ำมาจาก กปภ.สาขาคลองหลวง กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) เห็นว่า ถ้าเข้าดำเนินการ "โครงการเติมใจให้กัน" ณ หมู่บ้านนี้ จะสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้น้ำ และจะมีการบอกต่อถึงหมู่บ้านข้างเคียงด้วย โดยได้ประสานกับประธานนิติบุคคลหมู่บ้าน นายเดชอุดม ฤทธิ์พนิชชัชวาล และรองประธานฯ นายชัยมงคล พลธะนะ ในการจัดกิจกรรมฯ ครั้งนี้ โดยส่งเจ้าหน้าที่รับชำระค่าน้ำประปา ให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในที่ชำรุด โดยไม่คิดค่าบริการ ให้คำแนะนำช่องทางการชำระเงินค่าน้ำประปา และให้ชำระเงินค่าน้ำประปาภายในกำหนดเวลาในใบแจ้งหนี้ โดยกำหนดให้ผู้ใช้น้ำชำระค่าน้ำ ภายใน 1 งวด การจ่ายน้ำเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกงดจ่ายน้ำ ถ้าหากไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน ให้โทรศัพท์สอบถามได้ที่ประปาสาขา ให้คำแนะนำการใช้น้ำอย่างประหยัด ถูกวิธี และวิธีการตรวจสอบ กรณีท่อประปารั่วภายในบ้านเบื้องต้น งานบริการฯ ตีตราผนึกมาตรวัดน้ำที่ขาดชำรุด เปิดหัวดับเพลิงระบายตะกอน ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) งานผลิต ได้นำอุปกรณ์ไปทดสอบคุณภาพน้ำประปา ว่ามีความสะอาด ปลอดภัย ดื่มได้ ทำให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพน้ำของ กปภ. เป็นการประสานความสัมพันธ์ระหว่าง กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) กับลูกค้า ซึ่งลูกค้ามีความพึงพอใจ อยากให้ กปภ. ดำเนินโครงการดังกล่าว ต่อไปอย่างต่อเนื่อง
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937