ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) ออกพบปะลูกค้า ตามโครงการ เติมใจให้กัน ( Home Care ) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) ออกพบปะลูกค้า ตามโครงการ เติมใจให้กัน ( Home Care ) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

             กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) โดย นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางดวงทิพย์ พิทักษานนท์กุล ผช.ผจก.กปภ.(พ)สาขาพระนครศรีอยุธยา นางลฎาภา โกวพัฒนกิจ หนง.อำนวยการ นางบุญเรือง ศุภไพบูลย์ หนง.จัดเก็บรายได้ 2 นายเชิดชาย มนชม หนง.ผลิต นายนคร ขอแนบกลาง หนง.บริการฯ นายพรหมนาถ นิจประกิจ หนง.ลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงานในสังกัด ออกพบปะลูกค้าตามโครงการ "เติมใจให้กัน " ( Home Care ) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยการนำรถบริการเคลื่อนที่ PWA Moving Service ออกพบประชาชนเพื่อประชาสัมพันธ์ และรับชำระค่าน้ำ ให้บริการเรื่องระบบประปา ในวันที่ 20 มีนาคม2557 ระหว่างเวลา 13.00 – 19.00 น. ณ หมู่บ้านเจษฎา 8 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

             เนื่องจากหมู่บ้าน เจษฎา 8เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ มีประชาชนหลายระดับ ซึ่ง กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) เล็งเห็นว่า ถ้าเข้าดำเนินการ "โครงการเติมใจให้กัน" ณ หมู่บ้านนี้ จะสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้น้ำ และจะมีการบอกต่อถึงหมู่บ้านอื่นด้วย และ ได้มีกิจกรรม รับชำระค่าน้ำ ให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในที่ชำรุด โดยไม่คิดค่าบริการ ให้คำแนะนำช่องทางการชำระเงินค่าน้ำประปา และให้ชำระเงินค่าน้ำประปาภายในกำหนดเวลาในใบแจ้งหนี้ โดยกำหนดให้ผู้ใช้น้ำชำระค่าน้ำ ภายใน 1 งวด การจ่ายน้ำเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกงดจ่ายน้ำ ถ้าหากไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน ให้โทรศัพท์สอบถามได้ที่ประปาสาขา ให้คำแนะนำการใช้น้ำอย่างประหยัด ถูกวิธี และวิธีการตรวจสอบ กรณีท่อประปารั่วภายในบ้านเบื้องต้น งานบริการฯ ตีตราผนึกมาตรวัดน้ำที่ขาดชำรุด เปิดหัวดับเพลิงระบายตะกอน ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) งานผลิต ได้นำอุปกรณ์ไปทดสอบคุณภาพน้ำประปา ว่ามีความสะอาด ปลอดภัย ดื่มได้ ทำให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพน้ำของ กปภ. เป็นการประสานความสัมพันธ์ระหว่าง กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) กับลูกค้า ซึ่งลูกค้ามีความพึงพอใจ อยากให้ กปภ. ดำเนินโครงการดังกล่าว ต่อไปอย่างต่อเนื่อง
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937