ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ประชุมคณะทำงาน WSP ครั้งที่ 3/2558
นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ประชุมคณะทำงาน WSP ครั้งที่ 3/2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

           นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน WSP ครั้งที่ 3/2558 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงาน กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) เพื่อติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินการที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์องค์กรของ กปภ.          นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ. (พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ประธานคณะทำงาน WSPฯ ได้แจ้งกับคณะทำงานว่า ขณะนี้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสัก สถานีสูบน้ำแรงต่ำบ่อโพง ลดระดับลงเหลือ 1.8 เมตร เมื่อเวลา 5.00 น. ของวันนี้ ซึ่งหากลดลงอีก 20 ซ.ม. จะเกิดผลกระทบทำให้การสูบน้ำส่งไป กรอง ณ สถานีผลิตน้ำพระนครศรีอยุธยา 1 และอยุธยา 2 ได้ไม่เต็มกำลังผลิต ทั้งนี้ปริมาณน้ำ สูง-ต่ำ ขึ้นอยู่กับระดับน้ำทะเลหนุนที่ ขึ้น – ลง ตามข้างขึ้น ข้างแรมด้วย ปริมาณน้ำจากเขื่อนพระรามหก ที่ปล่อยมารักษาระดับน้ำท้องคลอง เพื่อการอุปโภค – บริโภค อยู่ที่ 25 ลบ.ม./วินาที คาดว่า ในเดือน มกราคม จะมีผลกระทบที่รุนแรงกว่านี้ ดังนั้น จึงต้องจัดเตรียมดำเนินการตามแผน BCP โดยของบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งจาก กปภ.ข.2 เพื่อเตรียมไว้ขุดรางรับน้ำ และจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ เพื่อใช้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งต่อไป จึงแจ้งให้คณะทำงานฯ ทราบ          นายเชิดชาย มนชม หัวหน้างานผลิต เลขาคณะทำงานฯ แจ้งต่อคณะทำงานเรื่องขอจัดสรรงบประมาณ จาก กปภ.ข.2 เพื่อดำเนินการทาสีอาคาร และเครื่องจักรกลในแต่ละสถานี ตามโครงการ WSP & PM โดยประธานคณะทำงาน ฯ สั่งการให้งานผลิตสำรวจพื้นที่และวัดพื้นที่ ที่ต้องดำเนินการทาสีอาคาร และเครื่องจักร ว่ามีจำนวนเท่าใด และให้ งานบริการฯ ประมาณการค่าใช้จ่าย ค่าสี ค่าอุปกรณ์ และค่าแรงงาน ให้งานอำนวยการนำเสนอของบประมาณจาก กปภ.ข.2 ต่อไป                เลขาคณะทำงานฯ แจ้งต่อคณะทำงานฯ เรื่องขอจัดสรรงบประมาณ จาก กปภ.ข.2 เพื่อดำเนินการซ่อมแซมเครื่องจักรกล และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ชำรุด ตามโครงการ WSP & Pmซึ่งขณะนี้ มีจำนวน 3 รายการ คือ

          1. ประตูน้ำ ขนาด 600 ม.ม. ของสถานีผลิตน้ำพระนครศรีอยุธยา 2 แกนเพลาประตูน้ำขาด เนื่องจากใช้งานมานาน

          2. เครื่องสูบน้ำขนาด 1,300 ลบ.ม. ของสถานีสูบน้ำแรงต่ำบ่อโพง ลูกปืนแตก ใบพัดชำรุด

          3. เครื่องสูบน้ำขนาด 700 ลบ.ม. ของสถานีสูบน้ำแรงต่ำบ่อโพง เครื่องที่ 3ลูกปืนแตก ใบพัดชำรุด

          โดยรายการที่ 2 และ 3 สาเหตุเกิดจากการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ไม่มีเครื่องสลับการใช้งาน โดยขณะนี้ส่งซ่อมแล้ว แต่ยังไม่มีงบประมาณ ประธานคณะทำงาน ฯ สั่งการให้เร่งดำเนินการ ของบประมาณจาก กปภ.ข.2 โดยด่วน และแจ้งให้ งานผลิต ตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องจักรกล ที่ดำเนินการซ่อมแซมแล้ว และยังอยู่ในระยะรับประกัน หากพบมีอาการผิดปกติให้แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขโดยด่วน อย่าปล่อยให้สิ้นสุดเวลาค้ำประกันสัญญา

 

          เลขาคณะทำงานฯ แจ้งต่อคณะทำงานฯ เรื่องขอจัดสรรงบประมาณ จาก กปภ.ข.2 เพื่อดำเนินการขุดลอกวัชพืช บริเวณรอบสระพักตะกอน ของ สถานีผลิตน้ำพระนครศรีอยุธยา 2 ซึ่งเป็นวัชพืชที่แห้ง เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย โดยหากเกิดอัคคีภัยจะไม่สามารถควบคุมได้ รวมทั้งเป็นการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม โดยประธานคณะทำงาน ฯ สั่งการให้งานผลิตดำเนินการสำรวจปริมาณงานที่จะต้องทำ พร้อมภาพถ่าย และทำบันทึกขออนุมัติในหลักการ และงานอำนวยการเสนอของบประมาณจาก กปภ.ข.2 รวมทั้งให้ติดตามเรื่อง งบประมาณค่าซ่อมบำรุงมอเตอร์ ปั๊มน้ำ ที่ขอไปแล้ว ของ สถานีผลิตน้ำพระนครศรีอยุธยา 1 และสถานีผลิตน้ำบางไทรด้วย

          นัดประชุมครั้งต่อไป วันที่ 21 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น.
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937