ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาด่านขุนทดลงพื้นที่พบประชาชนในโครงการเติมใจให้กัน
กปภ.สาขาด่านขุนทดลงพื้นที่พบประชาชนในโครงการเติมใจให้กัน
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

         การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด โดย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด หัวหน้างานผลิต , หัวหน้างานบริการฯ , หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมพนักงาน รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๓ คน จัดกิจกรรม " โครงการเติมใจให้กัน ( Home Care ) " เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗  ณ. บริเวณบ้านหาญ หมู่ ๘ ,๙ ,๑๓ ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โดยแบ่งกลุ่มจัดกิจกรรมเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้

๑. กลุ่มที่ ๑ นำโดย หัวหน้างานบริการฯ จัดกิจกรรม ณ. บริเวณ บ้านหาญหมู่ ๘

๒. กลุ่มที่ ๒ นำโดย หัวหน้างานอำนวยการจัดกิจกรรม ณ. บริเวณ บ้านหาญหมู่ ๙

๓. กลุ่มที่ ๓ นำโดย หัวหน้างานผลิต จัดกิจกรรม ณ. บริเวณ บ้านหาญหมู่ ๑๓

 

        โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการลงพื้นที่พบประชาชนพร้อมแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๐๐ ชุด และดำเนินการผูกลวดตีตรามาตรที่ขาดชำรุด จำนวน ๖๑ เครื่อง ตรวจสอบและซ่อมท่อประปาภายในบ้านผู้ใช้น้ำรวมถึงแนวท่อของการประปา บริการเปลี่ยนก็อกน้ำให้ผู้ใช้น้ำ จำนวน ๑ ราย และพบจุดท่อแตก รั่ว จำนวน ๔ จุด พร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้น้ำประปา การชำระค่าน้ำ และอื่น ๆ นอกจากนี้แล้วการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ใช้น้ำกับ และ กปภ.สาขาด่านขุนทด รวมถึงได้รวบรวมปัญหาและข้อร้องเรียนโดยตรงจากประชาชนผู้ใช้น้ำมาแก้ไขปรับปรุงต่อไป

..............................................................................

งานลูกค้าสัมพ้นธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937