ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา นำพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า?Morning Talk? ครั้งที่ 2/2558 ขานรับนโยบายผู้ว่าการฯ
นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา นำพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า?Morning Talk? ครั้งที่ 2/2558 ขานรับนโยบายผู้ว่าการฯ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

           กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) นำโดยนายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า "Morning Talk" ครั้งที่ 1/2558 คัดเลือกดาวเด่นประจำปี 2557 และดาวเด่นประจำเดือน ตุลาคม2557 ตามแผนงานกิจกรรมสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพันธ์ ของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 14 (สร้างความผูกพันธ์) ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เวลา07.00–08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1 กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ)


          กิจกรรมครั้งนี้เริ่มต้นตั้งแต่เวลาประมาณ 07.00 น. พนักงานมาร่วมทำกิจกรรม5 ส. โดยช่วยกันเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสำนักงาน จากนั้นร่วมกันรับประทานอาหารเช้า คือ น้ำชา กาแฟ โอวัลติน และ ข้าวต้มปลา ได้มีการพูดคุย เกี่ยวกับเรื่องการทำงาน โดย นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ได้ให้คำแนะนำในการทำงาน และนำปัญหาที่พบเห็นของแต่ละงานมาปรับปรุงแก้ไข ประเด็นในการสนทนาครั้งนี้ ได้แก่


          1. ผจก. ฯ กล่าวขอบคุณพนักงานทุกคน ที่ร่วมมือร่วมใจกัน ให้การต้อนรับคณะผู้ดูงานจากสมาคมประปาแห่งประเทศไทย และคณะเจ้าหน้าที่ จากสำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทุกประการ


          2. กล่าวต้อนรับ และแนะนำพนักงานที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ คือ นายนคร ขอแนบกลาง หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ย้ายมาแทนนางน้ำผึ้ง ปัตตวงษ์ ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน ณ กปภ.ข.2 และขอให้ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงาน นำพา กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) ไปถึงเป้าหมาย ที่ กปภ. กำหนด ต่อไป


          3. ขอให้พนักงานทุกคน ปฏิบัติตามนโยบายผู้ว่าการ กปภ. ให้ กปภ.สาขาฯ กำกับดูแลบริษัทเอกชน ที่เข้ามารับจ้างอ่านมาตร ด้วยเครื่องอ่านมาตรมือถือ ให้มีการตรวจสอบเลขหน่วยน้ำให้ชัดเจน ก่อนส่งใบแจ้งหนี้ให้กับผู้ใช้น้ำ และให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบระบบ และโปรแกรมอ่านมาตรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดใน TOR และข้อสั่งการ ของผู้ว่าการ กปภ.


          4. ขอให้งานจัดเก็บรายได้ 1 และ 2 เร่งรัดการติดตามหนี้ค่าน้ำค้งชำระของหน่วยราชการ และเอกชน อย่างเข้มข้น ให้เป็นไปตามคำสั่ง 155/2554 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 และถ้าหนี้ของหน่วยราชการสูงขึ้น ขอให้หัวหน้างานออกติดตามเข้าพบหัวหน้าหน่วยงาน ถ้าไม่เป็นผล ให้ส่งเรื่องให้ ผู้จัดการฯ ออกติดตามหนี้ ด้วยตนเอง


          5. กำชับให้ งานบริการฯ ติดตาม ตรวจสอบ การทำงานของเอกชน ที่เข้ามารับจ้างบริหาร จัดการน้ำสูญเสีย ในพื้นที่ กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) โดยแบ่งพื้นที่ตามโซน DMA ถ้ามีพื้นที่ใดมีการจ่ายน้ำผิดปกติ ให้รายงาน หัวหน้างาน และผู้จัดการฯ เพื่อแจ้งผู้รับจ้างตรวจสอบหาจุดรั่ว และซ่อมท่อโดยเร็ว และจุดซ่อมท่อเล็ก ๆ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จในคราวเดียวกัน เพื่อลดข้อร้องเรียน และน้ำสูญเสีย เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด


          6. ขอให้ พนักงานในงานบริการฯ โดยเฉพาะช่างโยธา ที่บรรจุใหม่ ศึกษาเรื่อง DMAMA ให้เข้าใจในระบบ และสามารถปฏิบัติงานได้ทุกคน


          7. ผช.ผจก.ฯ แจ้งวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระเงิน สวนทางกับการตัดมาตร โดยในเรื่องนี้มีการอภิปราย อย่างกว้างขวาง โดยสรุป ให้พนักงานอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจ อย่างอดทน อดกลั้น ใช้ถ้อยคำ และน้ำเสียงที่ สุภาพ อ่อนโยน เพื่อลดการร้องเรียน


          8. หนง.ผลิต แจ้งปัญหาเรื่องการประสานงานในการปิดน้ำเพื่อซ่อมท่อ ขอให้แจ้งทุกครั้ง เพื่อป้องกันแรงดันน้ำขึ้นสูง จนอาจทำให้เกิดความเสียหาย และเมื่อเกิดอุบัติเหตุท่อแตกรั่ว ต้องประเมินสถานการณ์หน้างานให้ชัดเจน ก่อนที่จะปิดน้ำ เพื่อให้เกิดผลกระทบกับลูกค้า ให้น้อยที่สุด


          จากนั้นได้ดำเนินการคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน โดยการลงคะแนนด้วยวิธีลับ และ "ดาวเด่นประจำเดือน" พฤศจิกายน 2557 ได้แก่ นายณรงค์ ดีอนันต์ พนักงานบริการ 5 เป็นผู้ปฏิบัติงานด้วยความอุสาหะ ขยัน อดทน อุทิศเวลาให้กับการทำงาน อัธยาศัยดี มนุษย์สัมพันธ์ดี เป็นที่รักใคร่ของเพื่อนร่วมงาน จึงทำให้เพื่อนร่วมงาน โหวตให้เป็น "ดาวเด่นประจำเดือน" พฤศจิกายน 2557
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937