ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) จัดประชุม บริษัท โปรซี เทคโนโลยี ผู้รับจ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมือถืออ่านมาตร แเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ลดปัญหาข้อร้องเรียน ตามนโยบายผู้ว่าการฯ
กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) จัดประชุม บริษัท โปรซี เทคโนโลยี ผู้รับจ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมือถืออ่านมาตร แเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ลดปัญหาข้อร้องเรียน ตามนโยบายผู้ว่าการฯ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

       นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา จัดประชุม บริษัท โปรซี เทคโนโลยี ผู้รับจ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมือถืออ่านมาตร และบันทึกข้อมูลการใช้น้ำ พร้อมคำนวณ /จัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ โดยใช้เครื่องพิมพ์ชนิดพกพา (Mobile printer) และส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) เพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ลดปัญหาข้อร้องเรียน ตามนโยบายผู้ว่าการฯ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30–16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1 กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) ซึ่ง กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) ได้จัดประชุมเป็นประจำทุกวันที่ 25 ของเดือน ถ้าวันที่ 25 เป็นวันหยุดจะเลื่อนไปในวันถัดไป

      กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) ตระหนักถึงความสำคัญในการอ่านมาตรวัดน้ำ และเจ้าหน้าที่อ่านมาตรวัดน้ำ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของ บริษัท โปรซี เทคโนโลยีฯ ต้องออกไปพบปะกับผู้ใช้น้ำโดยตรง ต้องตอบข้อซักถาม รับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ จากผู้ใช้น้ำ จึงต้องกำชับให้เจ้าหน้าที่อ่านมาตรตระหนักถึงความสำคัญ ในการเป็นตัวแทนของ การประปาส่วนภูมิภาค หากเกิดข้อผิดพลาด จะทำให้เสียภาพลักษณ์ ไม่เพียงสาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) แต่ความเสียหายเกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร เนื่องจากช่องทางสื่อสาร สื่อ Online รวดเร็วเป็นอย่างยิ่ง จึงมีความจำเป็นต้องจัดประชุมก่อนการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกเดือน เพื่อรับทราบปัญหา และแนะนำวิธีการแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และลดปัญหาข้อร้องเรียนจากผู้ใช้น้ำ

      การประชุมในวันนี้ ได้นำเสนอรูปแบบใบแจ้งหนี้ กรณี การใช้น้ำสูง หรือ ต่ำ กว่าปกติ เพื่อให้กับผู้ใช้น้ำ เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น ในการนี้ ได้ ถ่ายรูปเจ้าหน้าที่อ่านมาตรทุกคน ไว้เพื่อให้ผู้ใช้น้ำได้ดู หากปฏิบัติหน้าที่ไม่สุภาพ แต่งกายไม่เรียบร้อย ใช้วาจาไม่สุภาพ ทำให้เกิดข้อร้องเรียน จะได้ดำเนินการลงโทษ เพื่อจะได้จดจำและไม่ทำผิดอีก
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937