ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี จัดประชุมซักซ้อมผู้รับจ้างตัดมาตร - ประสานมาตร ในพื้นที่ กปภ.สาขาธัญบุรี
กปภ.สาขาธัญบุรี จัดประชุมซักซ้อมผู้รับจ้างตัดมาตร - ประสานมาตร ในพื้นที่ กปภ.สาขาธัญบุรี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          ในวันศุกร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ นางสาวนุชนาฎ  เอี้ยวสกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วย หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ ๑, ๒ และพนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมซักซ้อมผู้รับจ้างตัดมาตร - ประสานมาตร ในพื้นที่ กปภ.สาขาธัญบุรี เพื่อกำชับให้ผู้รับจ้างแต่งกายให้สุภาพ ใส่เสื้อตราสัญลักษณ์ กปภ.พร้อมทั้งให้ประพฤติปฏิบัติด้วยความสุภาพ อดทนอดกลั้น และให้ปฏิบัติงานตามระเบี่ยบข้อบังคับของกปภ. เพื่อป้องกันปัญหาข้อร้องเรียนจากผู้ใช้น้ำ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นเสริมเสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ กปภ.ต่อไป
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937