ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ประชุมคณะทำงาน WSP ครั้งที่ 12/2557
นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ประชุมคณะทำงาน WSP ครั้งที่ 12/2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


              นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน WSP ครั้งที่ 12/2557  ในวันที่ 29 กันยายน 2557  เวลา  09.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 2  อาคาร 1  สำนักงาน กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ)  เพื่อติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินการที่ผ่านมา  เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์องค์กรของ กปภ.

              นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ. (พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ประธานคณะทำงาน WSPฯ ได้แจ้งกับคณะทำงานว่า คณะกรรมการจาก กปภ.ข.2 จะมาตรวจประปาดีเด่น ในเรื่องผลิตน้ำดีเด่น ในระหว่างวันที่  1 – 10 ตุลาคม 2557 นี้

              ตามที่ทีมงาน WSP จาก กรค. ได้ดำเนินการติดตามโครงการ รวมทั้งฝึกอบรมในงาน On The Job Trainning  ให้กับพนักงาน กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) และได้ให้คำแนะนำไว้  เช่น ควรมีการสอบเทียบเครื่องมือตามแผนกำหนดการอย่างต่อเนื่อง  การติดตามปริมาณแหล่งน้ำดิบ การจัดทำแผนการล้างทำความสะอาดในระบบผลิต การระบายตะกอนในบ่อตกตะกอน เป็นต้น โดย ได้กำชับให้รักษามาตรฐาน และดำเนินการตามคำแนะนำ อย่างต่อเนื่อง

              นายเชิดชาย มนชม หัวหน้างานผลิต เลขาคณะทำงานฯ แจ้งว่า  ขณะนี้ ได้ขอตัวอย่าง จาก กปภ.สาขา ที่ได้การรับรองคุณภาพ ISO มาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรม WSP ไปในทิศทางเดียวกัน  และรายงานความก้าวหน้าต่อที่ประชุม สืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน เรื่องพื้นที่ด้านหน้า ของโรงกรองน้ำบางไทร ไม่ได้มีการใช้ประโยชน์ ซึ่งประธานคณะทำงานฯ มอบหมายให้ ศึกษารายละเอียด เพื่อจะดำเนินการติดต่อขอเช่าที่ดิน กับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้ติดต่อแล้วทราบว่า สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้ให้เอกชนเช่าพื้นที่ดังกล่าวไปแล้ว  จากนั้น เลขาคณะทำงานฯ  ได้ขอให้ ประธานคณะทำงานฯ แต่งตั้ง  นายทศพร เกษเวช  ช่างไฟฟ้า 3  เป็น ผู้ช่วยเลขาคณะทำงาน ฯ เพิ่มขึ้นอีก 1 คน จากคณะทำงานเดิม

              นายสมพร ทองอินทร์ หัวหน้างานบริการฯ  ได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะทำงานฯ เรื่องแผนการระบายตะกอนในเส้นท่อ (Blow Off)  ในพื้นที่แต่ละโซน จำนวน  64 จุด  โดยที่ประชุมได้ให้ความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ประธานคณะทำงานฯ  สรุปว่า ให้พิจารณาปรับปรุงแผนให้มีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการให้สอดคล้องกับระบบ แผนที่ GIS  เพื่อควบคุมน้ำสูญเสียด้วย
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937