ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ปีงบประมาณ 2557รุ่นที่ 4
กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ปีงบประมาณ 2557รุ่นที่ 4
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

            นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะพนักงาน ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ปีงบประมาณ 2557 รุ่นที่ 4 ในวันที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำอยุธยา 2

           นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางดวงทิพย์ พิทักษานนท์กุล ผช.ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา นายเชิดชาย มนชม หนง.ผลิต นางสิรินุช โกวพัฒนกิจ หนง.อำนวยการ นายพรหมนาถ นิจประกิจ หนง.ลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมคณะพนักงาน ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ปีงบประมาณ 2557 รุ่นที่ 4 จำนวนประมาณ 260 คน ในวันที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำอยุธยา 2 นำโดยนายนเรนทร์ ยวดยงค์ หัวหน้างานพัฒนาสื่อการเรียนรู้ กองพัฒนาทรัพยากรบุคล เข้าศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำประปา

           การศึกษาดูงานในครั้งนี้ นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายเชิดชาย มนชม หัวหน้างานผลิต จัดรูปแบบในการศึกษาดูงาน โดยแบ่งจุดที่จะศึกษาดูงาน เป็น 4 สถานีย่อย คือ

           1. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ทราบว่า กปภ. ควบคุมคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานได้อย่างไร

           2. ถังตกตะกอนและโรงกรองน้ำ เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการกรองน้ำ

           3. โรงจ่ายสารเคมี เพื่อให้ทราบถึงการเตรียมสารเคมี

           4. โรงสูบน้ำแรงสูง เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการจ่ายน้ำ

           โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในงานผลิต บรรยาย ให้ความรู้ และตอบข้อซักถาม ต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ได้ให้ความสนใจศึกษา และสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ อย่างสนใจ ทำให้ การเข้าศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำประปา ของ คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ปีงบประมาณ 2557 รุ่นที่ 4 ในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างดียิ่ง
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937