ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) ออกพบปะลูกค้า ตามโครงการ เติมใจให้กัน ( Home Care ) ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2557
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) ออกพบปะลูกค้า ตามโครงการ เติมใจให้กัน ( Home Care ) ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

 

             กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) นำโดย นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา นายเชิดชาย มนชม หนง.ผลิต นางสิรินุช โกวพัฒนกิจ หนง.อำนวยการ นายสมพร ทองอินทร์ หนง.บริการฯ นายพรหมนาถ นิจประกิจ หนง.ลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงานในสังกัด ออกพบปะลูกค้าตามโครงการ "เติมใจให้กัน " ( Home Care ) ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยการนำรถบริการเคลื่อนที่ PWA Moving Service ออกพบประชาชนเพื่อประชาสัมพันธ์ และให้บริการเรื่องระบบประปา ในวันที่ 19 กันยายน2557 เวลา 09.30 – 15.00 น. ณ หมู่บ้านรักไทย ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยดำเนินการ ให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในที่ชำรุด โดยไม่คิดค่าบริการ ให้คำแนะนำช่องทางการชำระเงินค่าน้ำประปา และให้ชำระเงินค่าน้ำประปาภายในกำหนดเวลาในใบแจ้งหนี้ โดยกำหนดให้ผู้ใช้น้ำชำระค่าน้ำ ภายใน 1 งวด การจ่ายน้ำเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกงดจ่ายน้ำ ถ้าหากไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน ให้โทรศัพท์สอบถามได้ที่ประปาสาขา ให้คำแนะนำการใช้น้ำอย่างประหยัด ถูกวิธี และวิธีการตรวจสอบ กรณีท่อประปารั่วภายในบ้านเบื้องต้น งานบริการฯ ตีตราผนึกมาตรวัดน้ำที่ขาดชำรุด งานผลิต ได้นำอุปกรณ์ไปทดสอบคุณภาพน้ำประปา ว่ามีความสะอาด ปลอดภัย ดื่มได้ ทำให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพน้ำของ กปภ. เป็นการประสานความสัมพันธ์ระหว่าง กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) กับลูกค้า ซึ่งลูกค้ามีความพึงพอใจ อยากให้ กปภ. ดำเนินโครงการดังกล่าว ต่อไปอย่างต่อเนื่อง

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937