ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี มอบน้ำดื่มบรรจุขวดให้กับ ที่ว่าการอำเภอธัญบุรี
กปภ.สาขาธัญบุรี มอบน้ำดื่มบรรจุขวดให้กับ ที่ว่าการอำเภอธัญบุรี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

       ในวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ นายสุรศักดิ์ ขจรศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี มอบหมายให้ นายคมศักดิ์ เศษสิลา หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย มอบน้ำดื่ม ให้กับที่ว่าการอำเภอธัญบุรี เพื่อร่วมโครงการอำเภอนำร่องขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) (SMART Village) เพื่อเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ ลดความขัดแย้งทางความคิด และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๓๐ โหล
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937