ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.ข.2 ร่วมกับ กปภ.สาขาผักไห่ จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำโรงเรียนที่ 4 ประจำปี 2557
กปภ.ข.2 ร่วมกับ กปภ.สาขาผักไห่ จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำโรงเรียนที่ 4 ประจำปี 2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม          เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่ จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำแห่งที่ 4 ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธ์ุอนุสรณ์) อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 7 แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกในการรักษ์น้ำให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ให้รู้จักคุณค่าของน้ำมากยิ่งขึ้น
          โดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการมอบประกาศนียบัตรพร้อมทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ชนะการประกวดคำขวัญและภาพวาด/เรียงความ ในหัวข้อ "รักษ์น้ำ รักษ์โลก" จำนวนทั้งสิ้น 12 รางวัล โดยมีนายชโยดม กาญจโนมัย ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมกันนี้ได้มอบใบประกาศพร้อมเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ฯอีกด้วย จากนั้นน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำประปา รวมถึงวิธีการตรวจสอบท่อแตกท่อรั่วเบื้องต้น และในช่วงบ่ายได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงกรองน้ำของ กปภ.สาขาผักไห่ พร้อมด้วยกิจกรรมสันทนาการจากทีมงาน กปภ.ข.2 และ กปภ.สาขาผักไห่ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้น้องๆทุกคนได้รับทั้งความรู้ และความสนุนสนานกลับไปกันอย่างถ้วนหน้า

          สำหรับผลงานของนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์) มีดังนี้

          กลุ่มที่ 1 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

          1. รางวัลชนะเลิศ คือ เด็กหญิงนันทรัตน์ พีระพัฒนพงศ์

              คำขวัญ น้ำมีคุณค่าต่อชีวิต ร่วมใจร่วมจิต สำนึกคิดอนุรักษ์น้ำ

          2.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 คือ เด็กหญิงธนาพร ผลทอน

              คำขวัญ รักษ์น้ำ รักษ์โลก อุปโภคบริโภคอย่างประหยัด

          3.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 คือ เด็กหญิงอรวรรณ สืบทศ

              คำขวัญ น้ำแต่ละหยดมีคุณค่า ต้องรักษาและประหยัด

            กลุ่มที่ 2 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

          1. รางวัลชนะเลิศ คือ นางสาวกนกวรรณ กลิ่นรัตน์

              คำขวัญ น้ำคือชีวิต ต้องคิดรักษา สัตว์โลกพึ่งพา น้ำมีค่ากว่าสิ่งใด

          2.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 คือ นางสาววารินรัตน์ พูลกลั่น

              คำขวัญ  ทุกหยดน้ำนั้นมีค่า หากคุณช่วยกันรักษา โลกของเราจะสดใส

          3.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 คือ นางสาวธัญวรรณ นกหงษ์

              คำขวัญ รู้คุณค่ารู้รักษา อนุรักษ์น้ำ อนุรักษ์โลก

                      งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937