ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ปีงบประมาณ 2557รุ่นที่ 2
นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ปีงบประมาณ 2557รุ่นที่ 2
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

             นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะพนักงาน ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ปีงบประมาณ 2557 รุ่นที่ 2 จำนวนประมาณ 260 คน ในวันที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำอยุธยา 2 นำโดยนางอรุณีศิริ เพชรล้ำ ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคล เข้าศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำประปา

            การศึกษาดูงานในครั้งนี้ นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายเชิดชาย มนชม หัวหน้างานผลิต จัดรูปแบบในการศึกษาดูงาน โดยแบ่งจุดที่จะศึกษาดูงาน เป็น 4 สถานีย่อย คือ

1. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ทราบว่า กปภ. ควบคุมคุณภาพน้ำ

ให้ได้มาตรฐานได้อย่างไร

2. ถังตกตะกอนและโรงกรองน้ำ เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการกรองน้ำ

3. โรงจ่ายสารเคมี เพื่อให้ทราบถึงการเตรียมสารเคมี

4. โรงสูบน้ำแรงสูง เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการจ่ายน้ำ

            โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในงานผลิต บรรยาย ให้ความรู้ และตอบข้อซักถาม ต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ได้ให้ความสนใจศึกษา และสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ อย่างสนใจ ทำให้ การเข้าศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำประปา ของ คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ปีงบประมาณ 2557 รุ่นที่ 2 ในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างดียิ่ง
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937