ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ตามโครงการทำบุญทุกวันธรรมสวนะ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2557 ในวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557 ณ วัดท่าการ้อง ตำบลบ้านป้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ตามโครงการทำบุญทุกวันธรรมสวนะ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2557 ในวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557 ณ วัดท่าการ้อง ตำบลบ้านป้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

      นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายพรหมนาถ นิจประกิจ หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ตามโครงการทำบุญทุกวันธรรมสวนะ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2557 ร่วมกับหัวหน้าหน่วยราชการ ผู้นำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป ในวันที่ 24 สิงหาคม 2557 ณ วัดท่าการ้อง ตำบลบ้านป้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาเป็นประธานในพิธี

      จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดจัดโครงการทำบุญทุกวันธรรมสวนะ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2557 โดยจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา จำนวน 12 ครั้ง ๆละ 4 วัด รวม 48 วัด เพื่อให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไปร่วมทำบุญกับส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ เอกชน สถานศึกษา และประชาชน ในท้องถิ่น เป็นการเสริมสร้างคุณธรรมธรรม และได้มีโอกาสใกล้ชิดพระศาสนา ได้รับการกล่อมเกลาจิตใจและนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี และมีส่วนร่วมในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีงามแก่ประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ ผช.ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา และหัวหน้างาน ทุกคน หมุนเวียนร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ร่วมกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วม ได้รู้จักกับหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อสะดวกในการประสานงานในอนาคต ต่อไป
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937