ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา นำพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า“Morning Talk” ครั้งที่ 11/2557 และคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน สิงหาคม2557
นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา นำพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า“Morning Talk” ครั้งที่ 11/2557 และคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน สิงหาคม2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) นำโดยนายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า "Morning Talk" และคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน ครั้งที่ 11/2557 ตามแผนงานกิจกรรมสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพันธ์ ของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 14 (สร้างความผูกพันธ์) ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เวลา07.00–08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1 กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ)

         กิจกรรมครั้งนี้เริ่มต้นตั้งแต่เวลาประมาณ 07.00 น. พนักงานมาร่วมทำกิจกรรม5 ส. โดยช่วยกันเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสำนักงาน จากนั้นร่วมกันรับประทานอาหารเช้า คือ น้ำชา กาแฟ โอวัลติน และ ข้าวต้ม ได้มีการพูดคุย เกี่ยวกับเรื่องการทำงาน โดย นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ได้ให้คำแนะนำในการทำงาน และนำปัญหาที่พบเห็นของแต่ละงานมาปรับปรุงแก้ไข ประเด็นในการสนทนาครั้งนี้ ได้แก่

1. ผจก. ฯ แจ้งให้ทราบถึงโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในดำริสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เพื่อให้ เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รักษาศีล 5 โดยเริ่มจากหน่วยเล็ก ๆ ของครอบครัวรักษาศีล 5 จนถึงหมู่บ้านรักษาศีล 5 ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั่วประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่มุ่งเน้นนำมิติทางศาสนา และวัฒนธรรม สร้างความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับคนไทย โดยจะสอดแทรกกิจกรรมดังกล่าว ใน "Morning Talk" ตามความเหมาะสม และรายงานผลให้จังหวัดทราบ ต่อไป

2. ผจก. ฯ แจ้งผลการดำเนินงานไตรมาส ให้พนักงานทราบ และขอความร่วมมือให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้องค์กร ก้าวไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยเน้นให้มีการประสานงานภายในงาน แต่ละงาน อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ภารกิจสำเร็จ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ผจก.ฯ แจ้งให้พนักงานที่นั่งเค้าเตอร์ ต้องตอบปัญหาที่ผู้ใช้น้ำถามให้ได้ ถ้าไม่ทราบให้ถาม และศึกษากฏระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ให้รู้อย่างชัดเจนเพื่อตอบปัญหาผู้ใช้น้ำได้ และป้องกันการร้องเรียน

4. ผจก.ฯ แจ้งให้พนักงาน ที่อยู่เวร หากจะนำรถออกไปปฏิบัติงาน ให้ลงเวลาในสมุดบันทึกการใช้รถด้วย เช่น ไปที่ไหน บ้านเลขที่ ระยะทาง หมายเลขกิโล เพื่อเป็นหลักฐานว่าได้ออกไปปฏิบัติงานจริง ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบและกำกับดูแล

5. ผจก.ฯ แจ้งให้พนักงานที่ลงข้อมูล data center เมื่อดำเนินการตามเวลาที่กำหนดแล้วให้ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้งว่าข้อมูลเข้าระบบครบถ้วน

6. ผจก.ฯ แจ้งให้พนักงานทราบว่า การประปานครหลวง กำหนดจัดงานครบรอบ 47 ปี ของการประปานครหลวง โดย กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติ ในฐานะ 1 ใน 2 หน่วยงานราชการที่ประกอบคุณประโยชน์ให้ การประปานครหลวง โดยส่งข้อมูลคุณภาพน้ำดิบ ด้านกายภาพเคมี จากแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำป่าสัก ทำให้การเฝ้าระวัง ในการเตรียมการแก้ไขสถานการณ์น้ำดิบ ก่อนที่จะเข้าคลองประปา ทำได้โดยสะดวก ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยดำเนินการทุกวันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมอบหมายให้ นายเชิดชาย มนชม หนง.ผลิต เป็นตัวแทนในการรับโล่ห์ ประกาศเกียรติคุณ จากผู้ว่าการการประปานครหลวง ในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลาประมาณ 11.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง สมาชิกปรบมือให้พนักงานผลิต

7. ผช.ผจก.ฯ แจ้งให้พนักงานทราบเรื่อง สีสันข่าวที่ประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงาน ปีที่ 35 ข่าวที่ 111/2557 ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 โดยถ่ายเอกสารแจกพนักงานทุกคน พร้อมกำชับให้ตระหนักถึงการตอบคำถามใน Social Media อย่างรัดกุม ระมัดระวัง และสร้างสรรค์ ให้ทุกคนถือปฏิบัติ จะเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใช้น้ำ และปกป้องภาพลักษณ์ ที่ดี ให้กับองค์กร

         จากนั้นได้ดำเนินการคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน โดยการลงคะแนนด้วยวิธีลับ และ "ดาวเด่นประจำเดือน" สิงหาคม 2557 ได้แก่ นางสาวเยาวรัตน์ ทองคำสุก นักบัญชี 4   เป็นผู้ปฏิบัติงานด้วยความอุสาหะ อุทิศเวลาให้กับการทำงาน อัธยาศัยดี มนุษย์สัมพันธ์ดี เป็นที่รักใคร่ของเพื่อนร่วมงาน จึงทำให้เพื่อนร่วมงาน โหวตให้เป็น "ดาวเด่นประจำเดือน" สิงหาคม 2557
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937