ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี ร่วมประชุมหารือกับ งานประมวลบัญชี กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.๒
กปภ.สาขาธัญบุรี ร่วมประชุมหารือกับ งานประมวลบัญชี กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.๒
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          ในวันจันทร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายสุรศักดิ์  ขจรศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี มอบหมายให้นางสาวเปรมอัทยา  กัณฑมณี ผู้ช่วยผู้จัดการ พร้อมด้วย หัวหน้างานอำนวยการ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ ๑,๒ และพนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกับ นางพิมพ์ใจ  ญาณชาญปรีชา หัวหน้างาน ๘ งานประมวลบัญชี และนางสาวพัชรินทร์  เกริกกุลธร นักบัญชี ๕ สังกัดงานประมวลบัญชี กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ของ กปภ.สาขาธัญบุรี พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในแนวทางปฏิบัติเดียวกัน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937