ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ประชุมคณะทำงาน WSP ครั้งที่ 9/2557
นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ประชุมคณะทำงาน WSP ครั้งที่ 9/2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน WSP ครั้งที่ 9/2557 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงาน กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) ชั้น 2 อาคาร 1 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินการที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์องค์กรของ กปภ.

นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ. (พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ประธานคณะทำงาน WSPฯ ได้แจ้งกับคณะทำงานว่า คณะกรรมการ WSP ฯ ของ กปภ.ข.2 ติดภารกิจ ยังไม่มาตรวจผลการดำเนินการตาม โครงการ WSP ฯ ของ กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) จึงกำชับให้หัวหน้างานผลิตควบคุมทีมงานให้เตรียมพร้อมตลอดเวลา รักษาความสะอาดอย่างต่อเนื่อง และขอให้คณะทำงานทุกท่านร่วมวินิจฉัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากวิกฤตแหล่งน้ำดิบลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ และกำหนดแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน

นายเชิดชาย มนชม หัวหน้างานผลิต เลขาคณะทำงานฯ แจ้งว่าปริมาณน้ำดิบแรงต่ำทั้ง ๓ สถานี ปัจจุบันเกิดวิกฤติเนื่องจากน้ำในแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำเจ้าพระยาลดระดับลงต่ำกว่าเกณฑ์ปกติของทุกปี คือต่ำสุดอยู่ที่ ๑.๔๕ เมตร เครื่องสูบน้ำดิบเกิดกรวยน้ำทำให้สูบน้ำขึ้นมากรองได้น้อย การจ่ายน้ำบริการผู้ใช้น้ำต้องลดแรงดันลงให้ปริมาณน้ำผลิตกับปริมาณน้ำจ่าย สมดุลกัน ปัจจุบันต้องติดตั้งแผ่นโฟมปิดกรวยน้ำและงมขยะทางดูดวันเว้นวัน

ประธาน ฯ จึงขอให้คณะทำงาน ฯ วิเคราะห์ข้อมูลและทำแผนวินิจฉัย WSP รายงานกรค.กปภ.ข.๒

การแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการใช้งบประมาณ

1. ปัจจุบัน กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ)ผลิตน้ำ ๒๔ ชั่วโมง แต่ปริมาณการสูบน้ำแรงต่ำสูบได้ น้อยลงเนื่องจากประสบปัญหา ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสัก และแม่น้ำเจ้าพระยาลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ของทุกปีระดับน้ำต่ำสุด ๑.45 เมตร จึงทำให้เกิดกรวยน้ำ ส่งผลทำให้ปริมาณการสูบน้ำลดลงกว่าที่จะเป็น

2. ค่าพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำเท่าเดิมแต่ปริมาณน้ำที่สูบขึ้นน้อยกว่าเดิม ทำให้ชั่วโมงการทำงานเพิ่มขึ้น ค่าพลังงานจึงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

3. การจ่ายน้ำต้องลดแรงดันลงเพื่อควบคุมการผลิตและปริมาณการจ่ายให้สมดุลกัน โดยกำหนดแผนการ จ่ายน้ำตั้งแต่เวลา ๐๕:๐๐-๒๓:๐๐ น. จ่ายน้ำที่แรงดัน ๓.๕ บาร์ และเวลา ๒๓:๐๐-๐๕:๐๐ น. จ่ายที่แรงดัน ๒.๕ บาร์

4. การจ่ายสารเคมี จ่ายตามคุณภาพน้ำดิบและตามผลจาร์เทสต์ ซึ่งเป็นไปตามฤดูกาล

๕. มีแผนประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้น้ำรับทราบ ดังนี้

- ประชาสัมพันธ์ใน Website กปภ.

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937