ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี ร่วมเข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ณ ที่ว่าการอำเภอธัญบุรี
กปภ.สาขาธัญบุรี ร่วมเข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ณ ที่ว่าการอำเภอธัญบุรี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          วันนี้  (๒ มิถุนายน ๒๕๕๗) นายสุรศักดิ์  ขจรศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี มอบหมายให้ นางสาวเปรมอัทยา
กัณฑมณี ผู้ช่วยผู้จัดการ เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ที่ว่าการอำเภอ
ธัญบุรี เพื่อเป็นการปรึกษาหารือแก้ไขปัญหา แนวทางการทำงานข้อขัดข้องเกี่ยวกับการใช้บริการประปาของประชาชน

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937