ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา นำพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า “Morning Talk” ครั้งที่ 7/2557 และคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน เมษายน 2557
นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา นำพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า “Morning Talk” ครั้งที่ 7/2557 และคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน เมษายน 2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

                 กิจกรรมครั้งนี้เริ่มต้นตั้งแต่เวลาประมาณ 07.00 น.  พนักงานมาร่วมทำกิจกรรม5 ส. โดยช่วยกันเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสำนักงาน (ซึ่งปกติดำเนินการเป็นประจำทุกวัน) จากนั้นร่วมกันรับประทานอาหารเช้า คือ  น้ำชา กาแฟ โอวัลติน ข้าวต้มหมู ข้าวต้มปลา และซาลาเปา  ได้มีการพูดคุย เกี่ยวกับเรื่องการทำงาน ทำให้รับทราบปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ    โดย นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยาได้ให้คำแนะนำในการทำงาน และนำปัญหาที่พบเห็นของแต่ละงานมาปรับปรุงแก้ไข ประเด็นในการสนทนาครั้งนี้ ได้แก่

                 1. นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยากล่าวต้อนรับ  คุณ เรณู ยะธาตุ ตำแหน่ง นักบัญชี 7 พนักงาน ที่ย้ายจากส่วนกลาง มาปฏิบัติงาน  ณ  กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) และได้กล่าวถึงแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้ทราบเพื่อที่จะได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

                  2. งานพัฒนาเทคโนโลยีน้ำสูญเสีย กองเทคโนโลยีน้ำสูญเสีย กปภ.ได้ส่งเจ้าหน้าที่มานำข้อมูลระบบ RTU ของ กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ)  เข้าระบบบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ของ กปภ.และ ผู้จัดการฯ ได้มอบหมายให้ งานบริการฯ และงานผลิต เป็นผู้รับผิดชอบร่วมกัน ซึ่งต้องเปิดดูระบบRTUควบคุมการจ่ายน้ำ ตาม DMA  ต่าง ๆ  นำผลการจ่ายน้ำแต่ละ DMAมาวิเคราะห์ ทุกเช้า เวลา 08.30 น. และประสานแจ้งผลการวิเคราะห์ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เพื่อตรวจสอบแก้ไขปัญหา และกำกับดูแลควบคุมน้ำสูญเสีย อย่างเต็มรูปแบบต่อไป

                  3. งานผลิตแจ้งให้ทราบถึงสถานการณ์ภัยแล้ง ปัจจุบันยังไม่มีผลกระทบ และขณะนี้ได้งบประมาณมา เพื่อใช้สำหรับการจัดทำแผนในการป้องกันสถานการณ์ภัยแล้งแล้ว

                  4. เรื่องมาตรหาย ประจำแต่ละเดือน ให้งานจัดเก็บรายได้ 1,2 จัดทำรายงานให้เป็นปัจจุบัน

                  5. สำนักตรวจสอบ กำหนดเข้าตรวจสอบตามแผนงานประจำปี 2557 ในวันที่ 3 – 20 มิถุนายน 2557 นี้  จึงขอความร่วมมือให้ทุกงาน เตรียมความพร้อมในการตรวจสอบครั้งนี้ด้วย

                พนักงานได้มีโอกาสพูดคุย ร่วมแสดงความคิดเห็น อย่างกว้างขวาง  ทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่ง พนักงานทุกคน  มีจิตสำนึกและมีความพร้อมในการให้บริการ อย่างเต็มกำลังความสามารถ และอุทิศเวลาให้กับงาน  เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้ กปภ. และได้ดำเนินการคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน โดยการลงคะแนนด้วยวิธีลับ และ"ดาวเด่นประจำเดือน"เมษายน  2557 ได้แก่ คุณวัชราภรณ์  ก้อนนาค   พนักงานพัสดุ 3  เป็นผู้มีอัธยาศัยดี มนุษย์สัมพันธ์ดี จึงทำให้เพื่อนร่วมงาน โหวตให้เป็น "ดาวเด่นประจำเดือน" เมษายน 2557
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937