ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขามวกเหล็กพบประชาชนในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2560
กปภ.สาขามวกเหล็กพบประชาชนในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2560
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก พบประชาชนในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 โดยเป็นการออกหน่วยพบประชาชนร่วมกับ เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ณ ศูนย์อาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ในการนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก ได้ให้บริการประชาชนด้วยการให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาระบบประปาภายในบ้าน แจกน้ำดื่มบรรจุขวด แจกสมุดบันทึกและสมุดฉีก พร้อมนี้ ยังได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์วิะีการประหยัดน้ำและรณรงค์การใช้น้ำประปาอย่างรู้คุณค่าและถูกวิธี เพื่อเป็นการประหยัดน้ำประปาให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดฤดูแล้ง 
........................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937