ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) ออกพบปะลูกค้า ตามโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) ออกพบปะลูกค้า ตามโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ)  โดย  นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา  พร้อมด้วย นางอังสนา เจียมศรีวงศ์  ผช.ผจก.กปภ.(พ)สาขาพระนครศรีอยุธยา นายเชิดชาย มนชม หนง.ผลิต นางลฎาภา โกวพัฒนกิจ หนง.อำนวยการ นายนคร ขอแนบกลาง หนง.บริการฯ และนายพรหมนาถ นิจประกิจ หนง.ลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงานในสังกัด รวมทั้งสิ้น 40  คน  ออกพบปะลูกค้าตามโครงการ มุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน  ครั้งที่  2 ประจำปีงบประมาณ 2559  ในวันที่  17 มีนาคม 2559  ระหว่างเวลา  09.30–15.00 น.  ณ  ชุมชนพยอม ซอย 1 – 6 ตำบลพยอม  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
          กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ)  โดย  นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา  นางอังสนา เจียมศรีวงศ์ ผช.ผจก.กปภ.(พ)สาขาพระนครศรีอยุธยา นายเชิดชาย มนชม หนง.ผลิต นางลฎาภา โกวพัฒนกิจ หนง.อำนวยการ นายนคร ขอแนบกลาง หนง.บริการฯ และนายพรหมนาถ นิจประกิจ หนง.ลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงานในสังกัด ออกพบปะลูกค้าตามโครงการ มุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน  ครั้งที่  2 ประจำปีงบประมาณ 2559  ออกพบประชาชนเพื่อประชาสัมพันธ์ "น้ำดิบเหลือน้อย ใช้สอยต้องประหยัด" วิธีการตรวจสอบกรณีท่อประปารั่วภายในบ้านเบื้องต้นให้บริการตรวจสอบ ซ่อมแซมอุปกรณ์ประปาภายในบ้านโดยไม่คิดค่าแรง โดยผู้ใช้น้ำจ่ายค่าอุปกรณ์ ให้คำแนะนำช่องทางการชำระเงินค่าน้ำประปา อัตราค่าน้ำและให้ชำระเงินค่าน้ำประปาภายในกำหนดเวลาในใบแจ้งหนี้ โดยกำหนดให้ผู้ใช้น้ำชำระค่าน้ำ ภายใน  1  งวดการจ่ายน้ำ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกงดจ่ายน้ำ ถ้าหากไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน ให้โทรศัพท์สอบถามได้ที่ประปาสาขา ทางหมายเลขโทรศัพท์ 035 336 625,เป็นการสร้างความประทับใจ และภาพลักษณ์ที่ดี กับผู้ใช้น้ำ ให้ความรู้เรื่องระบบประปา การใช้น้ำอย่างประหยัด ถูกวิธี ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เพราะทรัพยากรน้ำมีวันหมด และประชาสัมพันธ์ ชี้แจงคุณภาพน้ำของ กปภ. วัดค่าความขุ่นและปริมาณคลอรีนคงเหลือ เพื่อสร้างความมั่นใจ ให้ผู้ใช้น้ำว่าน้ำประปามีคุณภาพ ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก(WHO)  เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใช้น้ำ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กร 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937