ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี ส่งตัวแทนทูตค่านิยม กปภ.เผยแพร่ค่านิยมองค์กร ในการอบรมหลักสูตรการควบคุมน้ำสูญเสียรุ่นที่ 1/58
กปภ.สาขาปทุมธานี ส่งตัวแทนทูตค่านิยม กปภ.เผยแพร่ค่านิยมองค์กร ในการอบรมหลักสูตรการควบคุมน้ำสูญเสียรุ่นที่ 1/58
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


      เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา คณะทูต กปภ.ในสังกัดกปภ.ข.2 โดยมีนางสาวจงจิตร์ ศรีแก่นกูด ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี หนึ่งในตัวแทนทูตค่านิยม กปภ.เดินทางเข้าร่วมเผยแพร่ค่านิยมภายใต้โครงการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และค่านิยม กปภ.ในการอบรมหลักสูตรการควบคุมน้ำสูญเสีย (On The Job Training) รุ่นที่ 1/58 ณ สำนักงาน กปภ.ข.2 จ.สระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้พนักงานได้รู้ถึงจุดมุ่งหมายของ กปภ.มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (HPO : High Performance Organization) ทั้ง 4 ระยะ ผ่านการจับกลุ่มทำ Work Shop อภิปรายในหัวข้อ มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นอย่างดี

 

      งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937