ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การฝึกอบรมในงาน On The Job Training การควบคุมน้ำสูญเสีย รุ่นที่ 1/58
นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การฝึกอบรมในงาน On The Job Training การควบคุมน้ำสูญเสีย รุ่นที่ 1/58
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

              นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะพนักงาน ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "การควบคุมน้ำสูญเสีย On The Job Training" พร้อมคณะวิทยากร จากกองฝึกอบรมภูมิภาค 1 เชียงใหม่ และ การประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) และฝึกปฏิบัติ ในพื้นที่ของ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ)

              การฝึกอบรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 20 กุมภาพันธ์ 2558 โดยจัดขึ้น ณ กปภ.ข.2 ในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2558 และ ในวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2558 จัดขึ้น ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) โดยคณะวิทยากร จากกองฝึกอบรมภูมิภาค 1 เชียงใหม่ และ การประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมน้ำสูญเสีย มีความรู้ความเข้าใจสาเหตุของน้ำสูญหาย สามารถแก้ไขป้องกัน และควบคุมการสูญเสียที่เกิดขึ้นได้ รวมถึงมีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการสำรวจ และวิเคราะห์ หาอัตราน้ำสูญเสียในงานน้ำสูญเสีย ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติ เพื่อลดการสูญเสียของน้ำในระบบจำหน่ายให้บรรลุเป้าหมาย
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937