ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาโนนสูง ร่วมกับ กปภ.ข.2 เริ่มต้นโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำปีที่ 8
กปภ.สาขาโนนสูง ร่วมกับ กปภ.ข.2 เริ่มต้นโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำปีที่ 8
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


 

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา สำหรับโครงการนี้ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 8 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกในการรักษ์น้ำให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ให้รู้จักคุณค่าของน้ำมากยิ่งขึ้น ด้วยวิธีการสอดแทรกลงไปในกิจกรรมต่างๆ

          ทั้งนี้ ได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง เริ่มต้นด้วยการมอบประกาศนียบัตรพร้อมทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ที่ชนะการประกวดคำขวัญและภาพวาด/เรียงความ ในหัวข้อ "รักษ์น้ำ รักษ์โลก" โดยมีนายกิตติพงศ์ สมพงษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย ให้เกียรติเป็นประธาน จากนั้นน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำประปา รวมถึงวิธีการตรวจสอบท่อแตกท่อรั่วเบื้องต้น และในช่วงบ่ายน้องๆได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงกรองน้ำของ กปภ.สาขาโนนสูง พร้อมร่วมกิจกรรมสันทนาการจากทีมงาน กปภ.ข.2 และ กปภ.สาขาโนนสูง ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้น้องๆทุกคนได้รับทั้งความรู้ และความสนุกสนานกลับไปกันอย่างถ้วนหน้า

          สำหรับผลงานของนักเรียนโรงเรียนโนนสูงศรีธานี มีดังนี้

            กลุ่มที่ 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

          1. รางวัลชนะเลิศ น.ส.สุทธิดา สระทองหลาง "น้ำในลำธาร ป่าเล็กในเมืองใหญ่ คือลมหายใจในวันข้างหน้า"

          2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ด.ญ.นริศรา ฤทธิ์ไธสง "น้ำทุกหยดมีคุณค่า ควรรักษาอย่าสิ้นเปลือง"

          3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ด.ญ.สิริวิมล ด่านทองหลาง "น้ำนั้นสร้างชีวิต คิดซักนิดก่อนจะใช้ ช่วยกันประหยัดไว้เพื่อจะได้ใช้วันหน้า"

            กลุ่มที่ 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

          1. รางวัลชนะเลิศ น.ส.เสาวรส เนินกลาง "ใช้ทุกหยดอย่างคุ้มค่า มุ่งรักษาลำน้ำใส สะอาดปลอดภัยไว้บริโภค ร่วมรักษ์โลกของเรา"

          2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 น.ส.ชมพูนุช เหมือนด้วง "ประหยัดน้ำเพื่อชีวิต เพียงแค่คิดก็ทำได้ ถ้าขาดน้ำคงขาดใจ อนุรักษ์ไว้เพื่อโลกเรา"

          3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 น.ส.สุนิษา ปรีกลาง "คิดก่อนใช้ ปิดให้สนิท น้ำคือชีวิต พิชิตวิกฤตจะมาเยือน"

 

                งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937