ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > เกี่ยวกับผู้ใช้น้ำ > บริการประชาชน > ช่องการชำระเงินค่าน้ำประปา
ช่องการชำระเงินค่าน้ำประปา
เกี่ยวกับผู้ใช้น้ำ - บริการประชาชน


 1. ชำระเงินค่าน้ำประปาทันทีที่พนักงานหรือตัวแทนเก็บเงินนำใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี้ไป
  ขอเก็บเงินจากท่าน  ถ้าไม่มีการชำระค่าน้ำประปา พนักงาน หรือตัวแทนเก็นเงินจะมอบ
  ใบแจ้งหนี้ให้แก่ลูกค้าเพื่อนำเงินไปชำระที่กปภ.สาขาในเขตพื้นที่ของท่านภายใน 7 วัน

 2. ชำระเงินค่าน้ำประปาที่ กปภ.สาขา  ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.30น.
  (ยกเว้นวันหยุดราชการ)  ทั้งนี้ กปภ.สาขา บางแห่งได้เปิดให้บริการในวันเสาร์และ
  วันหยุดราชการอีกด้วย

 3. ชำระค่าน้ำประปาผ่านที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ

 4. ชำระค่าน้ำประปาผ่านร้านค้าที่มีเครื่องหมาย PAYPOINT ทุกแห่งทั่วประเทศ

 5. ชำระเงินค่าน้ำประปาโดยหักบัญชีธนาคาร หรือผ่านธนาคาร

 6. ชำระเงินค่าน้ำประปาผ่านจุดบริการเคาร์เตอร์เซอร์วิส และร้านเซเว่น อีเลฟเว่น

 7. ชำระเงินค่าน้ำประปาผ่านจุดบริการ JUST PAY ที่ศูนย์บริการลูกค้า TOT

 8. ชำระเงินค่าน้ำประปาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

หมายเหตุ

 • การรับชำระค่าน้ำตามข้อ 5. ถึงข้อ 8. จะเปิดให้บริการในบางพื้นที่เท่านั้น 
  โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจาก กปภ.สาขา ที่ให้บริการอีกครั้งลูกค้าที่
  ลงทะเบียนตั้งแต่ 1 มีนาคม 2544 เป็นต้นไป มีทางเลือกในการชำระค่าน้ำตาม
  ข้อ 2. ถึงข้อ 8.

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937