ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > เกี่ยวกับผู้ใช้น้ำ > บริการประชาชน > การจดหรืออ่านมาตรวัดน้ำ
การจดหรืออ่านมาตรวัดน้ำ
เกี่ยวกับผู้ใช้น้ำ - บริการประชาชน
เมื่อกปภ. สาขาได้ดำเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ำให้แก่ผู้ขอใช้น้ำประปาแล้ว  พนักงานอ่านมาตรจะไปทำการอ่านมาตรวัดน้ำของผู้ใช้น้ำซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ลูกค้า" ในเดือนถัดไปที่ตรงกับวันที่ได้ติดตั้งมาตรวัดน้ำ  เพื่อออกใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา  โดยให้ถือว่าเป็นค่าน้ำประปาประจำเดือนนั้น  ตัวอย่างเช่น ติดตั้งประปาให้แก้ลูกค้า เมื่อวันที่ 15 กันยายน ลูกค้ารายนี้จึงขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้ารายใหม่ของการประปาส่วนภูมิภาคตั้งแต่ วันที่ 15 กันยายน  ดังนั้น การอ่านมาตรวัดน้ำจึงต้องเริ่มต้นอ่านมาตรวัดน้ำในวันที่ 15 ตุลาคม และให้ถือว่าเป็นค่าน้ำประปาประจำเดือนตุลาคม  กรณีที่วันอ่านมาตรวัดน้ำตรงกับวันหยุดราชการ พนักงานอ่านมาตรจะทำการอ่านมาตรวัดน้ำล่วงหน้าก่อนถึงวันหยุดราชการ

หมายเหตุ
  • กปภ. สาขาสามารถปรับระบบการอ่านมาตรของลูกค้ารายใหม่ให้สอดคล้องกับระบบการอ่านมาตรในแต่ละชุมชนได้
  • หากลูกค้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการอ่านหรือจดหน่วยมาตรวัดน้ำ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้จากพนักงานอ่านมาตรหรือ กปภ. สาขา ในพื้นที่
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937