ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

การงดจ่ายน้ำประปา
เกี่ยวกับผู้ใช้น้ำ - บริการประชาชน
กปภ.สาขา จะงดจ่ายน้ำประปาให้แก่ลูกค้าเมื่อลูกค้าปฏิบัติผิดระเบียบข้อบังค้บของ กปภ. ในกรณีตอไปนี้
  1. ไม่ชำระเงินค่าน้ำภายในระยะเวลาที่ กปภ.สาขา ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 7 วัน
  2. ละเมิด การใช้น้ำประปาหรือกระทำการใดๆให้ กปภ. ได้รับความเสียหาย หรือไม่ยินยอมชำระค่าเบี้ยปรับหรือค่าเสียหายที่ กปภ.สาขา ได้ขอเรียกเก็บ
หมายเหตุ
  • เมื่อถูกงดจ่ายน้ำประปาแล้ว แต่ กปภ. ยังไม่ได้เลิกสัญญา  หากลูกค้านำเงินไปชำระหนี้ค่าน้ำที่ค้างชำระทั้งหมดภายใน 6 เดือนนับ แต่วันที่งดจ่ายน้ำแล้ว กปภ.สาขาจะทำการติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ใช้ตามเดิม  ทั้งนี้ผู้ใช้น้ำจะต้องชำระค่าธรรมเนียมบรรจบมาตรวัดน้ำ ตามอัตราที่ กปภ. กำหนดด้วย 
      แต่ถ้าพ้นกำหนด 6 เดือนนับแต่วันที่งดจ่ายน้ำแล้ว  ลูกค้าจะต้องยื่นคำขอใช้น้ำและชำระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาเช่นเดียวกับ ผู้ขอใช้น้ำรายใหม่  หากยังมีค่าน้ำที่ค้างชำระก็จะต้องจ่ายทั้งหมดก่อนด้วย
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937