ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > เกี่ยวกับผู้ใช้น้ำ > บริการประชาชน > การตรวจสอบมาตรวัดน้ำ
การตรวจสอบมาตรวัดน้ำ
เกี่ยวกับผู้ใช้น้ำ - บริการประชาชน
หากลูกค้าสงสัยว่ามาตรวัดน้ำจะคลาดเคลื่อนสามารถยื่นคำร้องไปที่ กปภ.สาขา ในพื้นที่ที่ท่านใช้บริการ  เพื่อขอให้มีการตรวจสอบมาตรวัดน้ำที่ใช้อยู่และถ้าพบว่ามีการคาดเคลื่อน จริง  กปภ.สาขา จะดำเนินการซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  แต่หากปรากฏว่า มาตรวัดน้ำอยู่ในสภาพใช้การได้ดีลูกค้าจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ ดังนี้

ขนาดมาตรวัดน้ำ (นิ้ว) ค่าธรรมเนียมตรวจสอบมาตรวัดน้ำ (บาท)
 1/2 250
 3/4 250
1 500
1   1/2
800
2 1,600
2   1/2
1,600
3 2,400
4 4,000
6 5,400
8 7,000
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937