กรุณาเลือกสถานที่


 


รายงานค่าระดับน้ำ ประตูระบายน้ำ

วันที่22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

แหล่งน้ำ ประตูระบายน้ำ ระดับน้ำเหนือประตู (ม.) ระดับน้ำท้ายประตู(ม.) อัตราการระบายน้ำ (ลบ.ม.) ระดับน้ำสูงสุด (ม.)
ไม่มีข้อมูล