รายงานประชาสัมพันธ์ภัยแล้ง (ย้อนหลัง)

 

เดือนตุลาคม 2559
1 ต.ค. 592 ต.ค. 593 ต.ค. 594 ต.ค. 59 5 ต.ค. 596 ต.ค. 597 ต.ค. 598 ต.ค. 59
9 ต.ค. 5910 ต.ค. 5911 ต.ค. 5912 ต.ค. 59 13 ต.ค. 5914 ต.ค. 5915 ต.ค. 5916 ต.ค. 59
17 ต.ค. 5918 ต.ค. 5919 ต.ค. 5920 ต.ค. 59 21 ต.ค. 5922 ต.ค. 5923 ต.ค. 5924 ต.ค. 59
25 ต.ค. 5926 ต.ค. 5927 ต.ค. 5928 ต.ค. 59 29 ต.ค. 5930 ต.ค. 5931 ต.ค. 59 

 

เดือนกันยายน 2559
1 ก.ย. 592 ก.ย. 593 ก.ย. 594 ก.ย. 59 5 ก.ย. 596 ก.ย. 597 ก.ย. 598 ก.ย. 59
9 ก.ย. 5910 ก.ย. 5911 ก.ย. 5912 ก.ย. 59 13 ก.ย. 5914 ก.ย. 5915 ก.ย. 5916 ก.ย. 59
17 ก.ย. 5918 ก.ย. 5919 ก.ย. 5920 ก.ย. 59 21 ก.ย. 5922 ก.ย. 5923 ก.ย. 5924 ก.ย. 59
25 ก.ย. 5926 ก.ย. 5927 ก.ย. 5928 ก.ย. 59 29 ก.ย. 5930 ก.ย. 59  

 

เดือนสิงหาคม 2559
1 ส.ค. 592 ส.ค. 593 ส.ค. 594 ส.ค. 59 5 ส.ค. 596 ส.ค. 597 ส.ค. 598 ส.ค. 59
9 ส.ค. 5910 ส.ค. 5911 ส.ค. 5912 ส.ค. 59 13 ส.ค. 5914 ส.ค. 5915 ส.ค. 5916 ส.ค. 59
17 ส.ค. 5918 ส.ค. 5919 ส.ค. 5920 ส.ค. 59 21 ส.ค. 5922 ส.ค. 5923 ส.ค. 5924 ส.ค. 59
25 ส.ค. 5926 ส.ค. 5927 ส.ค. 5928 ส.ค. 59 29 ส.ค. 5930 ส.ค. 5931 ส.ค. 59 

 

เดือนกรกฎาคม 2559
1 ก.ค. 592 ก.ค. 593 ก.ค. 594 ก.ค. 59 5 ก.ค. 596 ก.ค. 597 ก.ค. 598 ก.ค. 59
9 ก.ค. 5910 ก.ค. 5911 ก.ค. 5912 ก.ค. 59 13 ก.ค. 5914 ก.ค. 5915 ก.ค. 5916 ก.ค. 59
17 ก.ค. 5918 ก.ค. 5919 ก.ค. 5920 ก.ค. 59 21 ก.ค. 5922 ก.ค. 5923 ก.ค. 5924 ก.ค. 59
25 ก.ค. 5926 ก.ค. 5927 ก.ค. 5928 ก.ค. 59 29 ก.ค. 5930 ก.ค. 5931 ก.ค. 59 

 

เดือนมิถุนายน 2559
1 มิ.ย. 592 มิ.ย. 593 มิ.ย. 594 มิ.ย. 59 5 มิ.ย. 596 มิ.ย. 597 มิ.ย. 598 มิ.ย. 59
9 มิ.ย. 5910 มิ.ย. 5911 มิ.ย. 5912 มิ.ย. 59 13 มิ.ย. 5914 มิ.ย. 5915 มิ.ย. 5916 มิ.ย. 59
17 มิ.ย. 5918 มิ.ย. 5919 มิ.ย. 5920 มิ.ย. 59 21 มิ.ย. 5922 มิ.ย. 5923 มิ.ย. 5924 มิ.ย. 59
25 มิ.ย. 5926 มิ.ย. 5927 มิ.ย. 5928 มิ.ย. 59 29 มิ.ย. 5930 มิ.ย. 59  

 

เดือนพฤษภาคม 2559
24 พ.ค. 5925 พ.ค. 5926 พ.ค. 5927 พ.ค. 59 28 พ.ค. 5929 พ.ค. 5930 พ.ค. 5931 พ.ค. 59